Còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng | Tiếng nói cử tri | TayNinhTV

Còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng | Tiếng nói cử tri | TayNinhTV

29/05/2022
Lượt xem: 216

Còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng | Tiếng nói cử tri | TayNinhTV
#tiengnoicutri#truyenhinhtayninh#tayninh#ttv11